విస్పర్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రైటర్ వరల్డ్ (Whispers from The Brighter World, 1944- Special Edition - Telugu)


Volume: Volume 1 to 4 (Set of 4 Books)
Language: Telugu
Price:
Sale price₹6,000.00 INR

Description

‘విస్పర్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రైటర్ వరల్డ్, 1944’, ఈ లోకానికి అతీతమైన ఒక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిధి. అది, బాబూజీ తన గురువుగారైన లాలాజీ మహరాజ్, మరియు ఇతర విశిష్ట ఆధ్యాత్మికవేత్తలతో జరిపిన సంభాషణల చారిత్రక వ్రాతప్రతి. ఆ సంభాషణలను బాబూజీ తమ డైరీలో యధాతథంగా నమోదు చేసి ఉంచారు. ఈ సంభాషణల క్రమంలోని మొదటి సంపుటిలో, మే 1944 - అక్టోబర్ 1944 మధ్య జరిగిన సంభాషణలు  పొందు పరచబడ్డాయి. ఆ  సమయానికి, లాలాజీ గారు,  బాబూజీని తమ ప్రతినిధిగా  ప్రకటించలేదు. అలానే, శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ కూడా లాంఛన ప్రాయంగా ఇంకా మనుగడలోకి రాలేదు. ఈ రెండు కార్యాలు ఇంకా పరిణామ దశలోనే ఉన్నాయి. అది ఆ విశిష్టమైన మార్పుకు దోహదం చేసిన ఒక గొప్ప సమయం.  ఇవి బాబూజీ మరియు లాలాజీ గార్ల మహత్తరమైన గురు, శిష్య సంబంధాన్ని దర్శింపజేసే ప్రగాఢ సంభాషణలు.

Volume 1 - May'1944 to October'1944 Volume 3 - April'1945 to April'1946
Volume 2 - October'1944 to April'1945 Volume 4 - April'1946 to June'1955

 

Following bank credit card EMI facility is also available - HDFC bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Standard chartered Bank & Bank of Baroda

Pre-Order is currently available for Shipment within India. Pre-order process for overseas Shipments will be sent through local centers. For More details, please write to sales@hfnlife.com


You may also like

Recently viewed